Russian Restaurant, Beijing Xin Qiao Hotel, PRC

F & B
Clients: Beijing Xin Qiao Hotel
Site: Beijing
Completion Date: Sep 1999